Програма проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми icon

Програма проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми


НазваПрограма проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми
Дата конвертації26.06.2015
Розмір141.87 Kb.
ТипПрограма
скачати

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ департаменту освіти і нау­ки Київської облас­ної державної адміністрації
______________ №______
ПРОГРАМА

проведення дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми

«Створення психолого-педагогічних умов формування комунікативної компетенції вихованців в умовах дошкільного навчального закладу» з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію

завдань експерименту

Термін

виконання

Виконавець

Очікувані результати


Організаційно-підготовчий етап (листопад 2014 року – вересень 2015 року)
Визначення учасників дослідно-експе­ри­мен­тальної роботи, конкрети­за­ція за­вдань діяль­ності відповідно до мети дослідно-експери­ментальної ро­боти


Листопад

2014 року

Шевченко А. М.,

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Створення організаційно-пе­дагогічних умов для впро­ва­дження програми дослідно-екс­периментальної роботи
Розроблення заявки і програми про­ве­дення дослідно-експеримен­таль­ної ро­боти


Жовтень – листопад

2014 року

Шевченко А. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Підготовка матеріалів до роз­гляду колегією департаменту ос­ві­ти і науки Київської об­лас­ної дер­жавної адміністрації, нау­ково-методичною комісією МОН УкраїниПланування реалізації програми дослід­но-експе­риментальної роботи

Грудень

2014 року

Створення організаційно-педа­го­гіч­них умов для впровадження програми дослідно-експери­мен­таль­ної роботиВизначення функціональних обов’язків членів пе­дагогічного колек­тиву щодо вирішення завдань експерименту

Грудень

2014 року

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В., Батенко І. М.Теоретичний аналіз науково-методичної літе­ра­тури з питання форму­ван­ня кому­нікативної ком­петенції вихованців в умовах дошкільного на­­вчаль­ного закладу

Грудень 2014 року – вересень

2015 року

Учасники дослідно-експериментальної роботи

Реалізація завдань дослідно-екс­периментальної роботиВивчення та аналіз педагогічного до­сві­ду з пи­тання до­слід­­но-експе­ри­­мен­таль­ної роботи

Грудень 2014 року – вересень

2015 року

Шевченко А. М., Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Реалізація завдань дослідно-екс­периментальної роботиПроведення установчого заняття з теми «Особ­ливості реалізації про­гра­ми до­слід­но-експе­ри­ментальної роботи в екс­перимен­тальних на­вчальних за­кла­дах області»

Січень 2015 року

Шевченко А. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Оволодіння пе­да­­­гогіч­ни­ми пра­цівниками знан­нями з пи­тан­­ь до­слідно-експериментальної ро­ботиПроведення педагогічних рад з проб­леми дослідження

Грудень 2014 року, лютий, квітень, червень, серпень 2015 року

Учасники дослідно-експериментальної роботи

Аналіз результатів впрова­джен­ня програми дослідно-експери­мен­тальної роботиСтворення програмного, науково-ме­то­дичного, навчально-методичного та інфор­маційного супро­воду дослідження з питання формування ко­му­нікативної компетенції вихованців в умо­вах до­шкільного навчально­го закладу

Грудень 2014 року – вересень

2015 року

Шевченко А. М., Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Програми, науково-методичні та навчальні посібники, методичні рекомендації тощоРозроблення планів занять на рік для II мо­лод­шої,середньої та старшої групи з метою фор­мування ко­му­нікативної ком­петенції вихо­ван­ців в умо­вах до­шкіль­ного навчально­го закладу

Грудень 2014 року – вересень

2015 року

Плани занять на рік для II мо­лодшої, середньої та стар­шої групиНадання індивідуальних і групових кон­суль­тацій працівникам закладу освіти з проблеми дослідження

Грудень 2014 року – вересень

2015 року

Члени

консультаційної ради


Активізація мотивації до досяг­нення успіху, самовдоско­на­лення, само­ос­віти педагогічних працівників на­вчаль­ного закладу

Концептуально-діагностичний етап (жовтень 2015 року – серпень 2016 року)Визначення:

  • теоретично-концептуальних засад фор­мування комунікативної компе­тен­­ції ви­хованців в умо­вах дошкільного навчаль­ного закладу;

  • основних завдань і змісту формування кому­ні­кативної компетен­ції вихо­ван­ців в умовах до­шкіль­ного навчального закладу;

  • психолого-педагогічних умов форму­ван­ня ко­му­нікативної компетен­ції вихо­ван­ців в умо­вах дошкільного на­вчаль­ного закладу

Жовтень

2015 року – серпень 2016 року

Шевченко А. М.,

Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи


Реалізація завдань дослідно-екс­периментальної роботи

Визначення та обґрунтування психолого-педагогічних умов форму­ван­ня ко­му­нікативної компетен­ції вихо­ван­ців в умо­вах дошкільного на­вчаль­ного закладуВизначення рівня сформованості нави­чок чи­тан­ня (знання букв; сфор­­мо­ва­ність навичок чи­тан­ня різних за склад­ністю мовленнєвих оди­ниць: скла­дів, слів, словосполучень, речень, текс­тів) до­шкільників

Жовтень – грудень

2015 року

Виявлення та аналіз рівня сфор­мо­ваності нави­чок чи­тан­ня (знання букв; сфор­­мо­ва­ність на­вичок чи­тан­ня різних за склад­­ністю мовленнєвих оди­ниць: скла­дів, слів, слово­спо­лучень, речень, текс­тів) до­шкіль­никівАналіз ставлення дітей до занять із на­вчан­ня читання та до самого про­це­су читання

Жовтень – грудень

2015 року

Матеріали дослідження для пред­ставлення на педагогічних ра­д­ах та на батьківських зборахРозроблення моделі формування кому­нікативної компетенції вихованців в умо­вах до­шкільного навчального закладу

Жовтень

2015 року – серпень 2016 року

Модель формування кому­ні­ка­тивної компетенції вихованців в умо­вах до­шкільного навчаль­но­го закладуПроведення відкритих занять з метою по­пу­ля­ризації кращих ідей іннова­цій­ного пе­да­го­гіч­ного досвіду педагогіч­них працівників до­шкіль­ного навчаль­ного закладу

Жовтень

2015 року – серпень 2016 року

Оволодіння пе­да­­­гогіч­ни­ми пра­цівниками знан­нями з пи­тан­­ь до­слідно-експериментальної ро­ботиПрезентація результатів дослідно-експе­ри­мен­тальної роботи на всеук­ра­їн­сь­ких кон­ференціях, семінарах, освітніх ви­став­ках

Жовтень

2015 року – серпень 2016 року

Шевченко А. М.,

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Дисемінація результатів дос­лідн­о-експериментальної роботи в практику роботи навчальних закладів областіПроведення семінару з теми «Створення пси­холого-педагогічних умов форму­ван­ня кому­ні­ка­тивної компетенції вихо­ван­ців в умовах до­шкіль­ного на­вчаль­ного закладу» з метою по­ширення до­сві­ду роботи для вихо­ва­те­лів до­шкіль­них навчальних закладів та методистів з до­шкільного виховання

Лютий

2015 рокуПроведення майстер-класів, круглих сто­­лів, тренінгів та інших форм органі­зації навчання з професійного розвитку педагогічних праців­ни­ків експеримен­таль­ного навчального закладу

Жовтень

2015 року – серпень 2016 року

Формування готовності педа­гогічних працівників дошкіль­ного навчального закладу до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи


Формувальний етап (листопад 2016 року – грудень 2017 року)
Апро­ба­ція та впровадження змісту, за­вдань та психолого-педагогічних умов форму­ван­ня комунікативної ком­пе­тен­ції вихо­ванців в умовах дошкільного на­вчаль­­­ного закладу

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Шевченко А. М.,

Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Упровадження змісту, за­вдань та психолого-педагогічних умов форму­ван­ня комуніка­тив­ної ком­­­пе­тен­ції вихо­ванців в умо­вах дошкільного на­вчаль­­­ного закладу
Навчання дітей дошкільного віку ран­ньому читанню на основі вико­рис­­тан­­ня інтерактивних форм роботи та автор­сь­ких метод Л. В. Шелестової, М. О. Зай­­­­цева, Г. Домана

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Учасники дослідно-експериментальної роботи


Підвищення рівня сформова­ності комунікативної ком­пе­тен­ції вихо­ванців в умовах до­шкільного на­вчаль­­­ного закла­дуПідготовка відеофільмів про впрова­дження програми дослідно-експери­мен­тальної роботи

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Відеофільми про впрова­джен­ня програми дослідно-експери­мен­тальної роботиПідготовка методичних рекомендацій щодо застосування авторських ме­то­­дик навчання читання дошкільників у прак­тиці дошкільного виховання

Листопад – грудень 2017 року

Шевченко А. М.,

Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Методичні рекомендації щодо застосування авторських ме­то­­дик навчання читання до­шкіль­ників у прак­тиці до­шкіль­ного вихованняРозроблення науково-методичного забез­пе­чення формування комунікативної компе­тен­ції вихованців в умовах до­шкіль­ного навчального закладу

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Реалізація завдань дослідно-екс­периментальної роботиВпровадження моделі формування кому­н­ікативної компетенції вихованців в умо­­вах до­шкільного навчального закладу

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Впровадження моделі форму­ван­ня кому­н­ікативної ком­пе­тенції вихованців в умо­­вах до­шкільного навчального закладуПроведення тренінгів, педагогічних рад, круглих столів, семінарів з пи­тан­ня до­слідно-експериментальної роботи на базі експериментального на­вчаль­ного закладу


Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Розробки тренінгових програм, педагогічних рад, круглих сто­лів, семінарів з пи­тан­ня до­слід­но-експериментальної роботи на базі експериментального на­вчаль­ного закладуПроведення навчальних занять та тре­нінгів для батьків вихованців щодо особ­ливостей формування комунікативної ком­петенції вихованців в умовах ДНЗ

Листопад 2016 року – грудень 2017 рокуПрезентація результатів дослідно-екс­периментальної роботи на всеук­ра­їн­­­сь­ких конференціях, семінарах, освітніх ви­ставках

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Дисемінація результатів дос­лідн­о-експериментальної роботи в практику роботи навчальних закладів областіВисвітлення результатів впровадження дослідно-експериментальної ро­бо­­ти на освітньому порталі Київського обласного інституту післядипломної осві­ти пе­дагогічних кадрів та веб-сайтах відділів освіти Білоцерківської, Обухівської, Макарівської районних дер­жав­них адмі­ніс­трацій, експериментального на­вчаль­ного закладу

Листопад 2016 року – грудень 2017 року

Шевченко А. М.,

Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи


Контрольно-узагальнювальний етап (січень 2018 року – грудень 2018 року)
Здійснення повторного діагностування дітей дошкільного віку щодо ви­зна­чення рівня сформованості навичок читання (знання букв; сфор­мо­ваність на­ви­чок читання різних за складністю мовлен­нєвих одиниць: складів, слів, сло­­во­спо­лучень, речень, текстів) дошкільників


Січень – грудень 2018 року

Шевченко А. М.,

Нечипорук Н. І.,

учасники дослідно-експериментальної роботи

Отримання результатів повтор­но­го діагностування дітей до­шкільного віку щодо ви­зна­чен­ня рівня сформованості навичок чи­тання (знання букв; сфор­мо­ваність на­ви­чок читання різних за складністю мовлен­нєвих оди­ниць: складів, слів, сло­­во­спо­­лучень, речень, текстів) до­шкільниківПорівняння результатів концептуально-діаг­ностичного і контрольно-уза­­­галь­ню­валь­ного етапів експерименту, визначення спів­відношення результатів екс­пе­­рименту з поставленою метою та визначеними за­вдан­нями

Січень – грудень 2018 рокуПоширення досвіду дослідно-експе­ри­ментальної роботи з означеної проб­леми, підготовка публікацій до друку у фахових виданнях

Січень – грудень 2018 року

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

Дисемінація результатів дос­лідн­о-експериментальної роботи в практику роботи навчальних закладів областіПрезентація результатів дослідно-екс­периментальної роботи на всеук­ра­їнських конференціях, семінарах, освітніх вистав­ках

Січень – грудень 2018 року

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

учасники дослідно-експериментальної роботиПідготовка науково-методичного посіб­ни­ка «Психолого-педагогічні умови фор­му­­ван­ня комунікативної компетенції вихованців в умовах дошкільного на­вчаль­ного закладу»

Квітень – липень 2018 року

Шевченко А. М., Нечипорук Н. І.,

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.

Науково-методичний посіб­ни­к «Психолого-педагогічні умови фор­му­­ван­ня комунікативної ком­­петенції вихованців в умо­вах дошкільного на­вчаль­ного за­кладу»Підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної робо­ти за те­мою дослідження

Січень – грудень 2018 року

Шевченко А. М.,

Стопник Л.М.,

Поли­вач Г. Д., Вербицька К. В.,

Батенко І. М.,

Звіт про підсумки проведення дослідно-експериментальної робо­ти за те­мою дослідження


В.о. ректора комунального навчального закладу Київської обласної ради

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»,

кандидат педагогічних наук, доцент Є. М. Бачинська
Науковий керівник, завідувач кабінету педагогічних інновацій комунального

навчального закладу «Київський обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних кадрів», кандидат психологічних наук А. М. Шевченко


Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи