Програма курсу за вибором «Вступ до менеджменту» icon

Програма курсу за вибором «Вступ до менеджменту»


НазваПрограма курсу за вибором «Вступ до менеджменту»
Дата конвертації26.06.2015
Розмір111.89 Kb.
ТипПрограма
скачати

ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ
9 КЛАС
Воїтелєва Галина Олександрівна, доцент кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка, м. Глухів, Сумська обл.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу за вибором «Вступ до менеджменту» розробле­на відповідно до державних стандартів освітньої галузі «Техноло­гія» з урахуванням базової підготовки, що «учні отримують на за­няттях трудового навчання у 5-8 класах.

Для формування майбутніх керівників із високим рівнем управ­лінської культури їхні добір і підготовку необхідно починати вже зі школи.

Під менеджментом слід розуміти сукупність принципів, мето­дів, засобів і форм управління людьми з метою підвищення ефек­тивності виробництва й отримання прибутку.

Головним у менеджменті є менеджер, тобто керівник.

Престиж професії менеджера в наш час досить високий. Багато учнів висловлюють бажання бути менеджерами. Разом із тим вони не враховують своїх можливостей, здібностей і вимог, які висуває професія до людини, нечітко уявляють зміст і особливості діяльнос­ті менеджера. Розібратися в цих питаннях учням допоможе курс за вибором, що запропоновано.

Ознайомлення зі змістом роботи менеджера в програмі розгля­нуто на прикладі діяльності менеджера початкового рівня управ­ління.

Менеджери початкового рівня — це управлінці, які керують безпосередньо робітниками чи службовцями. Типові посади цього рівня управління — це майстер зміни, майстер, бригадир, ланко­вий тощо.

Ознайомлення зі змістом діяльності менеджера початково­го рівня управління обрано не випадково.. В умовах ринку кожна школа змушена буде так чи інакше заробляти власні кошти, тобто хоча б частково бути на самофінансуванні. Одним із варіантів за­робітку коштів є створення на базі школи підприємств малого біз­несу, Діяльність таких підприємств передбачає залучення учнів до роботи органів учнівського співуправління, а це і є початковий рівень управління. Запропонований курс за вибором допоможе під­готувати школярів до цієї діяльності.

Головна мета курсу підвищення соціальної активності особис­тості та її професійного самовизначення.

Програма курсу спрямована на розв'язання таких завдань:

 • виховання нового типу управлінця, який добре знає свої функ­ціональні обов'язки й уміє їх кваліфіковано виконувати;

 • формування знань і вмінь, необхідних в управлінській діяль­ності; зосередження уваги на практичному їх використанні;

 • розвиток управлінської етики, культури спілкування;

 • забезпечення підготовки школярів до участі в діяльності шкіль­ного співуправління, виконання обов'язків бригадира (ланко­вого) у процесі виробничої праці й до продовження навчання, спрямованого на підготовку управлінців.

У результаті навчання за цією програмою в учнів мають бути сформовані знання й уміння, зокрема:

 • загальні уявлення про менеджмент, менеджера, вимоги до осо­бистості, яка займається управлінською діяльністю;

 • зміст діяльності менеджера початкового рівня управління;

 • елементи ділової взаємодії менеджера початкового рівня.

У програмі передбачене поєднання теоретичного й практичного навчання, засвоєння прийомів управлінської діяльності.

У процесі підготовки школярів до управлінської діяльнос­ті рекомендовано використовувати такі форми навчання: уроки пояснювально-ілюстративного характеру, уроки-бесіди, тренінги, рольові та ділові ігри, дискусії тощо.

Теоретичні знання доцільно активізувати за рахунок розв'язання управлінських завдань, розгляду конкретних ситуа­цій управлінського характеру.

Програму «Вступ до менеджменту» (35 год) рекомендовано за­стосовувати за вибором шкіл, якщо в процесі поглибленого тру­дового навчання у 10-11 класах здійснюють профільне навчання з менеджменту.

Рекомендації щодо роботи з програмою

Розподіл годин у навчальній програмі орієнтовний. Учитель Може вносити зміни щодо розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність змістової лінії питань.

Тематичний план
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ

1

2

Менеджмент як галузь академічних знань

2

3

Менеджер — професійний керівник

2

4

Досвід підготовки школярів до управлінської діяльності

2

5

Самоменеджмент

6

6

Комунікації в роботі менеджера

4

7

Розробка творчого проекту «Я — менеджер»

14

8

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

1

9

Резерв часу

3
Разом

35


ПРОГРАМА
з/п

К-ть год

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Вступ

Зміст курсу і його значення для професійного самовизначення школярів. Зв'язок менеджменту з іншими економічними дисциплінами (основи економіки, маркетинг, комерційна діяльність тощо)

 • Називає призначення курсу і його роль у правильному виборі професії;

 • виокремлює менеджмент серед інших економічних дисциплін

2


2


Менеджмент як галузь академічних знань Історія розвитку управлінської. діяльності. Визначення менеджменту. Різні підходи до менеджменту .

Американська, японська, європейська моделі менедж­менту та їх порівняльна характеристика. Актуаль­ність менеджменту в Україні на даному етапі розвитку суспільства.

Практичні роботи:

Дослідження історії управ­лінської діяльності.

Дискусія на тему: «Яка модель менеджменту (аме­риканська, японська, євро­пейська) більш прийнятна у наших умовах?» Обґрун­тування своєї точки зору

 • Розуміє сутність поняття «менеджмент»;

 • характеризує різновиди менеджменту;

 • називає особливості менеджменту в Україні.

3

2

Менеджер — професійний керівник

Поняття «менеджер». Вимоги до менеджера. Типові посади менеджерів різних рівнів управління. Характеристика функціональних обов'язків менеджерів.

Системи підготовки управ­лінського персоналу за кор­доном і в нашій країні. Практична робота.

Тренінг «Менеджер початко­вого рівня». У ході тренінгу учасни­кам пропонують перелік функціональних обов'язків менеджерів різних рівнів управління, якостей особис­тості, знань і вмінь. Із цього матеріалу слід визначити функціональні обов'язки, якості особистості, знання й уміння, які необхідні ме­неджеру початкового рівня управління

 • Називає характерні ознаки професії менеджера;

 • орієнтується в рівнях менеджменту й посадах

4

2

Досвід підготовки школярів до управлінської діяльності

Обґрунтування необхіднос­ті підготовки школярів до управлінської діяльності. Закордонний і вітчизняний досвід підготовки школярів до управлінської діяльності й бізнесу. Практична робота. Складання порівняльної таблиці характерних ознак закордонної та вітчизняної 4 систем підготовки школярів до управління та бізнесу

 • Називає умови, необхідні для підготовки школярів до управлінської діяльності та бізнесу;

 • розрізняє системи підготовки школярів до управління та бізнесу

за кордоном і в Україні.

5

6

Самоменеджмент Визначення поняття «самоменеджмент». Значення і складові самоменеджменту. Роль самодіагностики в самоменеджменті. Діагностика якостей особистості, бажаних для успішної діяльності менеджера початкового рівня.

Час і його раціональне вико­ристання. «Поглиначі часу». Прийоми планування часу. Можливі прийоми плануван­ня своєї майбутньої кар'єри й удосконалення певних якостей особистості. Імідж менеджера початкового рів­ня управління. Поведінка, зовнішній вигляд тощо. Практичні роботи: 1. Визначення за допомогою анкет, тестів, питальни­ків власних здібностей і нахилів до управлінської діяльності.

 1. Формулювання порад щодо са мов дос ко на л єни я .

 2. Визначення «поглиначів в л ас но го ч ас у ».

 3. Планування власного часу.

 4. Планування власної кар'єри.

Створення власного іміджу

 • Визначає сутність поняття «самоменеджмент »;

 • організовує роботу з проведення самодіагностики на професію менеджера

6

4

Комунікації в роботі менеджера

Комунікація як обмін управлінською інформацією. Основна мета управлінського кому нік аційно го процесу. Базові елементи в комунікації. Вплив комунікації на результати праці» Види комунікації. Керівник — підлеглий та зворотний зв'язок. Ефективні й неефективні комунікації, Перешкоди на шляху здійснення комуні­кації.

Модальності, Використання модальностей у комунікацій­ному процесі.

Практичні роботи:

 1. Тренінг «Персонал». Тренінг імітує ланцюжок передач і у пра в лінської інформації від менеджера до підлеглих, Від пра - цьовують уміння чіткого формулювання, повного

й дохідливого викладання у прав л інс ь кої інфор мації.

 1. Тренінг «Виявлення переважальної модальності

в співрозмовникам.

 1. Дослідження ефективних і неефективних комунікацій (на матеріалі художніх творів).

Тренінг «Прийоми здійснення ефективної комунікації»

Визначає сутність управлінської комунікації, переважальну модальність у співрозмовника; орієнтується у різновидах управлінської комунікації;

називає характерні ознаки комунікаційного процесу «керівник-підлеглий»

7

14

Розробка творчого проекту «Я — менеджер» Вибір та обґрунтування проекту, формулювання проблеми й завдань проекту. Робота з інформаційними джерелами. Визначення структури проекту.

Добір матеріалів до кожного етапу проекту» Оформленні! проекту

Практичні роботи:

 1. Збір інформації, створення банку ідей.

 2. Визначення «родзинок» проекту.

 3. Уточнення структури проекту.

 4. Оформлення проекту,

 5. Уточнення форми

та змісту представлення проекту

 • Орієнтується в етапах складання творчого проекту;

 • створює банк ідей;

 • обґрунтовує проект;

 • формулює проблему й завдання проекту;

 • користується сучасними інформаційними джерелами;

 • виготовляє модель менеджера початкового рівня '

8

1

Презентація та оцінювання результатів проектної діяльності

Захист проекту. Презентація

 • Захищає проект;

 • презентує проект

9

3

Резерв часу


Література

 1. Выбор професии : тесты и методики : метод, пособие для работников центров занятости / [сост. Буря П. Л,, Казановский А. В.]. — К. : ИСУ и ЗМ, 1992. - 154с.

 2. Дафт Р. Л. Менеджмент / Ричард JI. Дафт. — [6-е изд.]. — Спб. : Питер, 2009. — 864 с.

 3. Діденко В. М. Менеджмент : підручник. / В. М, Діденко. — К. : Кондор, 2008. — 584 с..

 4. Дикань Н. В. Менеджмент : навч. иосіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко.К. : Знання, 2008. — 389 с. — (Вища освіта XXI століття).

 5. Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках (Советы руководителю как эффективно использовать рабочее время) / JI. Зайверт. — М\ : Экономика, 1990. — 232 с.

 6. Кузьмин И. Технологии и еффективный менеджмент / И. Кузьмин. -
  М. : Технологическая школа бизнеса, 1990. — 190 с.

 7. Курс MB А по менеджменту / под ред. Алл єна Р. Козна Бизнес Букс, 2009. — 512 с.
Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи