Програма вступного випробування icon

Програма вступного випробування


НазваПрограма вступного випробування
Дата конвертації28.06.2015
Розмір193.08 Kb.
ТипПрограма
скачати

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»
ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

з дисципліни «Іноземна мова»

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»/ «молодший спеціаліст»

на основі повної загальної середньої освіти


Київ − 2014

ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕКСТУ
1.Читання

Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно у визначений проміжок часу.

Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності

У текстах оцінюється рівень розуміння тексту, вміння слухача узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Слухачі розуміють прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл; знаходять та аналізують необхідну інформацію, роблять висновки з прочитаного; виділяють головну думку /ідею, диференціюють основні факти і другорядну інформацію; аналізують і зіставляють інформацію, розуміють логічні зв’язки між частинами тексту.

Слухачі читають і розуміють автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої у програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересам сучасної молоді.

Форми завдань:

 • із вибором правильної відповіді;

 • на встановлення відповідності (добір логічних пар);

 • на заповнення пропусків у тексті;

 • знаходження аргументів та висновків.

Типи текстів:

 • статті з періодичних видань;

 • листи (особисті, ділові тощо);

 • оголошення, реклама;

 • розклади (уроків, рухів поїздів тощо);

 • меню, кулінарні рецепти;

 • програми (телевізійні, радіо тощо);

 • особисті нотатки, повідомлення;

 • уривки художніх творів.

Слухачі повинні вміти:

 • виокремлювати загальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

 • знаходити загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;

 • надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

 • сприймати точку зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

 • розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів і творів публіцистичного стилю;

 • розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дасть можливість слухачам вільно спілкуватися.

Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом

У текстах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Слухач має аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань

 • Із вибором однієї правильної відповіді:

Завдання полягає у тому, щоб слухач вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей;

 • Заповнення пропусків у тексті:

Завдання полягає у тому, щоб слухач заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються, з лексики чи граматики.

Забезпечення

Автентичні тексти, невеликі за обсягом.

Завдання завжди пов’язані з ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Слухачі повинні вміти:

 • ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій у процесі писемного спілкування.

У текстах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння слухачів перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).
ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості у слухачів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності

У тексті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань.

Слухач володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених програмою загальноосвітніх навчальних закладів із іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти.

Слухач уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи мовленнєвий етикет, прийнятий у країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Слухач уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета й об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається, та України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менше ніж 100 слів.

Форма завдання.

Ця складова частина тексту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від слухачів вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Слухачі повинні вміти:

 • писати розповідь, передавати / переказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

 • написати статтю, щоб передати / переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

 • передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу, або відповісти на повідомлення такого типу;

 • висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від слухачів вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення, статтю, висловлюючи власні думки.

Від слухачів очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

Сфери спілкування
І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми;

 • Сім’я. Родинні стосунки;

 • Характер людини;

 • Режим дня;

 • Здоровий спосіб життя в родині;

 • Захист прав дитини;

 • Дружба, любов;

 • Стосунки з однолітками, в колективі;

 • Світ захоплень;

 • Дозвілля, відпочинок;

 • Особистісні пріоритети;

 • Плани на майбутнє, вибір професії.


ІІ. Публічна сфера

 • Навколишнє середовище;

 • Життя в країні, мова якої вивчається;

 • Подорожі , екскурсії;

 • Культура і мистецтво в Україні та в країні, мова якої вивчається;

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається;

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається;

 • Засоби масової інформації;

 • Молодь і сучасний світ;

 • Людина і довкілля;

 • Одяг;

 • Покупки;

 • Харчування;

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки;

 • Україна у світовій спільноті;

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається;

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається;

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається;

 • Визначні об’єкти історичної та культурної спадщини України та країни, мова якої вивчається;

 • Музеї, виставки;

 • Кіно, телебачення;

 • Обов’язки та права людини;

 • Міжнародні організації, міжнародний рух.


ІІІ. Освітня сфера

- Освіта, навчання, виховання;

- Шкільне життя;

- Улюблені навчальні предмети;

- Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається;

- Іноземні мови у житті людини.

Розуміння зі слуху (аудіювання)

Уміння розуміти зміст нескладних висловлювань, що стосуються особистісної, суспільної, освітньої сфер, а також нескладні тексти пізнавального та країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст висловлювання вчителя, учнів, що стосуються особистісної, суспільної, професійної і освітньої сфер; розуміти нескладні тексти, виділяти головну думку, використовуючи лінгвістичну та контекстуальну здогадку; розуміти прості пояснення, що стосуються використання різних видів транспорту, пересування в незнайомому місті.

Уміння розуміти основний зміст коротких простих повідомлень, оголошень, репортажів; здобувати інформацію з коротких радіо- та телепередач на побутову тематику; узагальнювати інформацію, робити на її основі власну; слухати музику, відвідувати концерти; робити висновки
Читання

Уміння розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, що співвідносяться з особистісною, суспільною, освітньою сферами спілкування; користуватися словником та іншою довідковою літературою.

Уміння розуміти основний зміст газетних, журнальних, публікацій науково-популярного і публіцистичного стилів, виділяти головну думку.

Уміння переглянути значний за обсягом текст (серію текстів) для пошуку необхідної інформації; здобувати інформацію з оголошень, проспектів, меню, розкладів, брошур, коротких офіційних документів
Говоріння

Монологічне мовлення

Уміння робити зв'язне повідомлення, використовуючи у разі потреби лексичні або зображувальні опори; робити повідомлення за певною ситуацією в межах визначених сфер спілкування; передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ тощо, про які йдеться
Діалогічне мовлення

Уміння без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати спілкування із співрозмовником у межах визначеної тематики і сфер спілкування; ініціювати і завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мова якої вивчається; ініціювати і підтримувати діалоги, доводити співрозмовникові власну точку зору
Письмо

Уміння робити нотатки; складати план; заповнювати анкету, опитувальний лист; писати листа, повідомлення, автобіографію; писати твори в межах визначених сфер спілкування


Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, фразеологічні ідіоми, стійкі вислови; граматична система мови, яка вивчається; категорії, класи і структури нормативної граматики мови, яка вивчається; багатозначність слів, їх зв'язок із контекстом, граматична семантика; системи транскрипційних знаків

Знання достатньої кількості лексичних одиниць для висловлювання у межах визначеної тематики і сфер спілкування.

Уміння свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях. Знання основних правил орфографії та пунктуації. Уміння продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил


Соціокультурна лінія

Відомості, що стосуються особливостей культури, звичаїв, традицій, свят; діячів літератури, мистецтва і науки; суспільно-політичних реалій та державної символіки; реалій побуту, культурно-архітектурних пам’яток, музеїв, театрів тощо країни, мова якої вивчається

Уміння здійснювати мовленнєві функції, вживаючи загальні вирази та висловлювання.

Знання основних правил етикету країни, мова якої вивчається.

Усвідомлення і толерантне ставлення до традицій, звичаїв, цінностей та ідеалів, характерних для народу, мова якого вивчається


Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і навчання

Уміння сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки) і застосовувати інші компетенції для того, щоб на основі спостереження, аналізу, узагальнення, запам'ятовування адекватно діяти у навчальних та життєвих ситуаціях


ПРОГРАМА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

НА БАЗІ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ


Навчання іноземної мови у старшій школі полягає у подальшому розвитку вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності, забезпечуючи комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1+ (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Завданнями освітньої галузі у старшій школі є:

 • формування мотивації до вивчення іноземної мови; пізнання через мову історії, культури народу; формування духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

 • вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації англійською мовою, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані у словесній чи іншій формі;

 • розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

 • подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.


ОБСЯГ ВИМОГ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ВИДАМИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ1. Розуміння

а) аудіювання

Абітурієнт повинен розуміти мову в обсязі тематики, визначеної програмою старшої (профільної) школи:

 • сприймати мовлення іншої особи як при безпосередньому спілкуванні, так і у відео- та аудіозаписах;

 • усвідомлювати зміст матеріалу та його функціонально-стилістичні особливості;

 • розуміти висловлювання з тем у приватній, публічній, професійній та освітній сферах, а також автентичні тексти пізнавального та краєзнавчого характеру.

Тривалість звучання аудитивного матеріалу — до 2 хвилин, довжина фраз — до 10 слів. Аудитивні тексти повинні складатися на базі мовного матеріалу, визначеного програмою, і містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Розуміння прослуханого перевіряють за допомогою тестів і різноманітних письмових завдань.
б) читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

Розуміння прочитаного перевіряють шляхом викладу прочитаного рідною мовою, а також шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту (лексичних, які включають добір синонімів, антонімів, визначення слова за тлумаченням; формулювання запитань різних типів, які розкривають зміст прочитаного тощо).
2. Говоріння

а) діалогічне мовлення

Абітурієнт повинен адекватно і без попередньої підготовки досить вільно спілкуватися зі співрозмовником; чітко реагувати на почуте під час спілкування; брати участь у бесіді і вести діалог у межах програмної тематики, реалізуючи необхідні комунікативні функції; адекватно використовувати у спілкуванні компенсаторні засоби та найбільш уживані формули, що стосуються лінгвокраїнознавчої сфери і надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості; використовувати у процесі спілкування різноманітні мовні засоби, у тому числі діалогічні єдності і формули мовленнєвого етикету, прийнятого у країні, мову якої вивчають, а саме: для ініціювання, підтримування і завершення спілкування, для аргументації власної точки зору і для висловлювання свого ставлення до предмета спілкування.

Бесіда-діалог повинна мати характер мовленнєвої взаємодії в межах заданої ситуації. Абітурієнт повинен вміти як реагувати на репліки співрозмовника, так і стимулювати його до продовження розмови. Діалог-обмін інформацією повинен складатися із запитань і відповідей, реплік-реакцій і реплік-спонукань, загальна кількість яких не менше 5, окремі з реплік (1 – 2) — не менш ніж із 2 – 3 фраз.

б) монологічне мовлення

Абітурієнт повинен без попередньої підготовки і без зупинок висловлюватись у межах ситуацій, окреслених певними сферами спілкування і тематикою, передбаченими програмою, достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно й аргументовано висловлюватись у зв’язку з обговорюваними проблемами, переконливо й обґрунтовано доводити свою точку зору і своє ставлення до них.

Монологічне висловлювання повинно включати різноманітні мовленнєві структури, відповідати мовним (фонетичним, лексичним, граматичним) нормам, бути зв’язним, логічним і послідовним. Обсяг висловлювання — не менше 10 фраз.
3. Письмо

Абітурієнт володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів із іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про проведення заходів, втрату особистих речей тощо; висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її; складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менше ніж 100 слів.
Лексичний матеріал: Лексичний мінімум вступника складає 2500 лексичних одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів із іноземних мов. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.
Граматичний матеріал

А. Для усного мовлення

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-, dis-.

Вживання безособових речень типу it is warm, it is raining, it is late.
Морфологія. Іменник. Вживання іменників в однині та у множині. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smith.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу. Основні прислівникові звороти. Quantifiers / Intensifiers (quite, a bit, etc).

Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис.

 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).


Пряма і непряма мова.

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.


Словотворення.

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

№ з/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

1

Англійська мова

(8–й рік навчання)

Несвіт А.М.

9

Ґенеза

2009

2

Англійська мова

(8–й рік навчання)

Карп’юк О.Д.

9

Астон

2009

3

Англійська мова

(8–й рік навчання)

Калініна Л.В.,

Самойлюкевич І.В.

9

Наш час

2009

4

Англійська мова (9–й рік навчання, рівень стандарту)

Карп’юк О.Д.

10

Астон

2010

5

Англійська мова (9–й рік навчання, академічний рівень)

Калініна Л.В.,

Самойлюкевич І.В.

10

Наш час

2010

6

Англійська мова (9–й рік навчання, профільний рівень)

Несвіт А.М.

10

Ґенеза

2010

7

"Across Cultures :Great Britain - Ukraine"(НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів)

Калініна Л.В.

Самойлюкевич І.В.

10-11

Наш час

2007

8

"Across Cultures :The USA - Ukraine"(НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів)

Калініна Л.В.

Самойлюкевич І.В.

10-11

Наш час

2008

9

Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів)

Плахотник В.М.,

Мартинова Р.Ю.

11

Освіта

2004

10

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів
1-11

Макміллан

2008, 2009

11

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів
1-11

Лонгман

Пірсон

2008, 2009

12

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів
1-11

Оксфорд Юніверсіті Прес

2008, 2009

13

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів
1-11

Експрес - Паблішінг

2008, 2009

14

Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів


Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи