Програмами Галузь знань : 0305 \"Економіка та підприємництво\" icon

Програмами Галузь знань : 0305 "Економіка та підприємництво"


НазваПрограмами Галузь знань : 0305 "Економіка та підприємництво"
Дата конвертації28.06.2015
Розмір158.91 Kb.
ТипПрограма
скачати

Спеціальність 8.03050801 “ФІНАНСИ І КРЕДИТ”

(за спеціалізованими програмами)Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: економіст

Узагальнений об’єкт діяльності: фінансова діяльність підприємств усіх

форм власності, фінансових

посередників депозитних, контрактно –

зберігаючих, інвестиційних,

управління фінансами

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Удосконалення системи вищої освіти з метою максимального задоволення потреб народного господарства в різних категоріях економічних кадрів передбачає систему підготовки з реалізації нової мети вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення інтелектуального потенціалу народу; посилення глибини та фундаментальних знань; інтеграції України у світову систему освіти.
Магістр сьогодні – це людина, яка добре володіє знаннями, чітко усвідомлює політичні цілі країни, має широку наукову і практичну підготовку, досконало знає свою спеціальність. Вирішення цих складних завдань багато в чому залежить від раціональної організації навчально - виховного процесу, від якості застосованих методик викладання, від більш повного використання міжпредметних та внутрішніх зв'язків при вивченні окремих дисциплін.
Вимоги до професійного відбору вступників

Абітурієнт повинен засвоїти на рівні, що встановлюється навчальною програмою, сукупність наступних видів знань, умінь і навичок:

 • володіти теоретичними знаннями і практичними навичками, які дозволятимуть засвоїти зміст навчання;

 • вміти самостійно підвищувати свій загальноосвітній і спеціальний рівень знань;

 • застосовувати одержані знання при вирішенні науково - практичних, інформаційно - пошукових та інших завдань;

 • уміти на основі аналізу конкретних ситуацій робити висновки і приймати відповідні рішення, мати здібності до виконання на високому рівні своїх обов’язків;

 • володіти письмово й усно як мінімум однією з іноземних мов, які використовуються у міжнародному спілкуванні;

 • володіти сучасною технікою комп’ютерного програмування; комп’ютерною методикою обробки даних.

Абітурієнт повинен уміти орієнтуватися у світі культури, творчо працювати над удосконаленням своїх культурно - освітніх знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, аналізувати економічні проблеми, жити в умовах світоглядного і політичного плюралізму.

Абітурієнт повинен вміти працювати в колективі, діяти, враховуючи вимоги етики і права.

Відповідно до вимог ринкової економіки вступник має добре володіти теоретичними знаннями, чітко бачити проблеми, бути переконаним патріотом незалежної України.

Здібності і підготовленість абітурієнтів повинні відображати світоглядні, гуманітарні, культурні, особистісні вимоги, які пред’являються до виховання майбутнього магістра та формування в нього професійних і спеціальних здібностей.
Професійне призначення та умови використання магістра

Фахівець повинен володіти фундаментальними знаннями в галузі теорії та практики суспільного розвитку, міжнародних економічних відносин, ведення господарства в умовах ринку, а також володіти передовими методами керівництва трудовими колективами, вміти безперервно поновлювати й збагачувати професійні знання.

Магістр із фінансів повинен досконало володіти господарським механізмом в умовах переходу до ринку, враховуючи розвиток різних форм власності, глибоко вивчати бухгалтерський облік, статистику та вміти аналізувати господарську діяльність різних галузей, знати актуальні проблеми подальшого вдосконалення форм і методів фінансової роботи, методику та практику застосування податкового законодавства, планування доходів та витрат бюджету, контролю за надходженнями та цільовим використанням коштів Державного бюджету, працювати з ПК.

Економіст даної спеціальності повинен мати відповідну професійну та юридичну підготовку, яка дозволяє на основі прав, обов’язків та відповідальності державних фінансових органів здійснювати роботу з оподаткування, керувати роботою з мобілізації платежів до бюджету та цільовим використанням бюджетних коштів, проводити ревізії та перевірки господарсько - державної діяльності, вносити обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення економічної та контрольної робіт.

Фахівець повинен володіти письмовою й усною літературною українською та російською мовами, освоїти для професійного використання іноземну мову, оволодіти основами теорії та історії вітчизняної та світової культури.
Об’єктом діяльності магістра з фінансів є проведення в життя державної фінансової політики шляхом застосування економічних методів, затверджених у законодавчому порядку, здійснення контролю за додержуванням підприємствами, організаціями, громадянами законодавства України про податки та інші обов’язкові платежі до бюджету і фондів фінансових ресурсів, за своєчасним та повним їх надходженням, додержанням порядку ведення підприємницької діяльності.

Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету.
Професійні назви робіт, які здатен виконувати магістр

1. Фахівець у галузі фінансів та торгівлі:

1.1. Фахівець фінансового підрозділу організацій, установ, підприємств різних форм власності.

1.2. Фахівець підрозділу кредитно - фінансової установи.

1.3. Страховий агент.

1.4. Дилер. Брокер з фінансових операцій.

1.5. Фінансовий менеджер.

 • Управління фінансовими ресурсами підприємства.

 • Здійснення фінансового контролю по окремих питаннях.

 • Короткострокове та довгострокове планування.

1.6. Фінансовий консультант.

 • Обґрунтування інвестиційних рішень.

 • Підготовка рекомендацій стосовно прийняття фінансових рішень.

 • Розробка пропозицій щодо оздоровлення фінансового стану підприємства.

1.7. Фінансовий аналітик.

 • Аналіз фінансових активів.

 • Аналіз фінансового стану підприємства.

1.8. Оцінювач, аукціоніст.

 • Оцінка фінансового стану підприємства.

 • Фінансова оцінка ефективності заходів, спрямованих на розвиток підприємства.

1.9. Фахівець структурного підрозділу й органів державної виконавчої влади та управління економікою.

 • Аналіз фінансової інформації.

 • Оцінка окремих тенденцій і явищ економічного розвитку.

 • Аналіз структури доходної та витратної частин.

 • Розробка інструктивно - методичної документації.

2. Державний інспектор:

2.1. Інспектор податкової служби.

 • Облік платників податків.

 • Контроль правильного та своєчасного стягнення окремих видів податків.

 • Визначення та застосування фінансових санкцій.

2.2. Інспектор контрольної ревізійної служби.

 • Аналіз фінансово - господарської діяльності підприємств та організацій.

 • Здійснення контролю за використанням бюджетних коштів державними установами, організаціями.

 • Підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

3. Керівник малого підприємства без апарату:

3.1. Директор малого підприємства.

 • Здійснення практичного управління підприємством.

 • Планування діяльності та розвитку підприємства.

 • Організація та здійснення заходів з фінансового забезпечення діяльності підприємства.

3.2. Головний бухгалтер малого підприємства.

 • Організація та ведення оперативного бухгалтерського обліку на підприємстві.

 • Забезпечення оптимальної та своєчасної сплати податків.

 • Організація взаємовідносин з банками і податковою адміністрацією.

Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Ринок фінансових послуг

162

12,5%

Фінансів

2

Управління фінансовою санацією підприємств

162

12,5%

Фінансів

3

Менеджмент персоналу

108

8,3%

Менеджменту організацій

4

Міжнародний менеджмент

108

8,3%

Менеджменту ЗЕД

5

Міжнародні розрахунки і валютні операції*

108

8,3%

Банківської справи

6

Стратегічне управління

108

8,3%

Менеджменту організацій

7

Фінансове посередництво*

108

8,3%

Фінансів

8

Фінансовий менеджмент

108

8,3%

Фінансів

9

Методи наукових досліджень*

81

6,3%

Фінансів

10

Методика викладання у вищій школі і Болонський процес*

81

6,3%

Теорії та історії держави і права

11

Оподаткування підприємств**

81

6,3%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

12

Фінансовий менеджмент у малому і приватному бізнесі**

Фінансів

13

Платіжні системи**

81

6,3%

Банківської справи

14

Ризик-менеджмент**

Фінансів
Всього

1 296

100,0%
* –дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента
Магістр повинен знати:

 • зміст та механізм визначення об'єктивних законів економічного розвитку, методи, мови та принципи їх використання у практиці господарського будівництва;

 • основи технології й організації побудови галузей народного господарства;

 • закономірності та розміщення продуктивних сил з точки зору економічної діяльності й ефективності;

 • організацію оперативного статистичного та бухгалтерського обліку (вітчизняного та зарубіжного) і звітності;

 • економічну статистику, фінансово - банківську статистику;

 • економічний аналіз фінансово - господарської діяльності підприємств, організацій та банків;

 • господарське міжнародне та фінансове право;

 • прийоми, застосування економіко - математичних методів в економічних розрахунках і дослідженнях;

 • іноземну мову для здійснення міжнародних фінансових операцій;

 • фінансовий менеджмент та його практичне застосування;

 • організацію маркетингової діяльності у сфері банківського бізнесу;

 • методику проведення прикладних наукових досліджень у сфері економіки, теорії та практики фінансово - банківської справи;

 • основи автоматизованої обробки економічної інформації;

 • міжнародні економічні, валютно - фінансові та кредитні відносини зовнішньоекономічної діяльності.
Магістр повинен уміти:

 • виконувати на високому професійному рівні конкретні фінансові операції;

 • застосовувати податкове та бюджетне законодавство, розробляти та вносити пропозиції щодо його вдосконалення;

 • користуватися матеріалами звітності, аудиторських перевірок і ревізій для здійснення аналітичної роботи;

 • складати й забезпечувати виконання поточних та перспективних планів з усіх напрямів банківської діяльності;

 • виконувати всі типи операцій з цінними паперами;

 • практично застосовувати прийоми та методи банківського менеджменту і маркетингу;

 • здійснювати статистичну обробку економічної інформації;

 • користуватися діючою системою законодавчих і нормативних актів з метою забезпечення правомірності всіх фінансових операцій;

 • здійснювати міжнародні фінансові операції;

 • досліджувати і критично оцінювати діючу фінансову систему, розробляти та обґрунтовувати рекомендації для її покращення;

 • приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах;

 • здійснювати менеджмент у відповідній фінансовій установі;

 • оцінювати ситуацію, що складається на ринку фінансових послуг і приймати адекватні рішення;

 • визначати тактичні та стратегічні цілі діяльності фінансової установи;

 • кваліфіковано прогнозувати та планувати роботу щодо залучення та розміщення ресурсів;

 • практично використовувати методологію оцінки фінансових ризиків;

 • консультувати та надавати інформацію суб’єктам підприємництва.


Система вмінь щодо вирішення нових задач діяльності

 1. Використовувати методи фінансового аналізу.

 2. Здійснювати розрахунки показників фінансової діяльності підприємства.

 3. Обчислювати окремі фінансові показники.

 4. Аналізувати окремі аспекти фінансової діяльності.

 5. Визначити розмір статей валових доходів та валових витрат.

 6. Здійснювати фінансову оцінку діяльності підприємств.

 7. Визначати рентабельність.

 8. Проводити операції на валютному ринку.

 9. Організовувати роботу з клієнтами.

 10. Вести страхові операції.

 11. Оцінювати фінансові ризики.

 12. Працювати з цінними паперами.

 13. Аналізувати фінансовий стан підприємства.

 14. Формувати раціональну структуру портфеля цінних паперів.

 15. Аналізувати фінансову діяльність щодо кредитоспроможності, платоспроможності та ліквідності.

 16. Здійснювати фінансовий контроль по окремих статтях балансу.

 17. Розробляти й обґрунтовувати тактичні та стратегічні фінансові цілі.

 18. Розробляти фінансові плани різних рівнів.

 19. Обґрунтовувати рішення щодо інвестування.

 20. Розробляти пропозиції з питань ефективного використання бюджетних коштів.

 21. Здійснювати практичне управління підприємством, фірмою.

 22. Планувати фінансову діяльність і розвиток підприємства.

 23. Організовувати і здійснювати заходи щодо фінансового забезпечення підприємства, мобілізації фінансових ресурсів.

 24. Вести оперативний бухгалтерський облік на підприємстві.

 25. Забезпечувати оптимальну і своєчасну сплату податків.

 26. Організовувати економічні взаємовідносини з кредитно - банківською системою.

Критерії рівня сформованості вмінь

1. Репродуктивний:

 • вміння відтворити досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах.

2. Алгоритмічний:

 • вміння вирішувати типові фахові завдання шляхом самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

3. Творчий:

 • вміння вирішувати типові фахові завдання за допомогою нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.


Загальні вимоги до якості фахівця як соціальної особистості

 1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації.

 2. Вміння критично оцінювати і прогнозувати економічні, політичні, соціальні та інші події та явища на підставі відповідного обсягу знань.

 3. Знання державної та якнайменше однієї з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.

 4. Здатність до засвоєння нових знань, навичок, орієнтації щодо різноманітних інновацій, процесів у фінансово - банківській сфері.

 5. Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, у тому числі засобами інформаційних технологій.

 6. Системне розуміння впливу зовнішнього економічного середовища на фінансову діяльність підприємства.

 7. Розуміння суті економічних відносин і, зокрема, фінансових, кредитно - банківських проблем.

 8. Здатність розумітися на зовнішній та внутрішній економічній політиці держави; знати її історію, специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси, права.

 9. Знати та виконувати норми законодавства і вміти захищати свої економічні інтереси.

 10. Знати і дотримуватися загально прийнятих норм поведінки і моралі в міжособистісних відносинах та суспільстві.

 11. Здатність створювати соціально - економічні відносини між співробітниками організації на правовій основі та демократичних принципах.

 12. Здатність адаптувати фінансову діяльність організації і підприємства до вимог виконання їх основних функцій та програмних цілей.

 13. Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності, враховуючи загальнолюдські цінності, особисті, суспільні, державні інтереси.

 14. Знати наукові основи, вести й програмувати здоровий спосіб життя, володіти вміннями і навичками фізичного самовдосконалення.

 15. Здатність вирішувати проблеми гармонійного розвитку людини з високим рівнем її економічної безпеки.


Система знань щодо складових узагальнених структур діяльності, наведених у визначених уміннях вирішувати типові задачі діяльності

 1. Методи фінансового планування.

 2. Основи страхової справи.

 3. Принципи формування і розподілу прибутку.

 4. Державні фінанси.

 5. Порядок обліку платників податків.

 6. Система оподаткування підприємств.

 7. Методи фінансового контролю.

 8. Теорія аналізу фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур.

 9. Бюджетний механізм і бюджетний контроль.

 10. Кошторисно - бюджетне фінансування бюджетних установ.

 11. Теоретичні основи і засоби функціонування фінансового ринку.

 12. Практика фінансового контролю.

 13. Теорія і практика фінансового планування діяльності підприємств і фінансово - кредитних установ.

 14. Механізм інвестування.

 15. Ефективна діяльність підприємств та стратегічне фінансове планування.

 16. Інвестиційна діяльність.

 17. Кредит і банківська система.

 18. Основи ціноутворення.

 19. Бюджет держави.

 20. Оподаткування підприємств.

 21. Механізм страхування юридичних осіб.

 22. Статистичні методи в фінансовому аналізі та плануванні.

 23. Основи теорії фінансового менеджменту.

 24. Практичні основи управління фінансовою діяльністю підприємства.

 25. Методи ведення фінансового обліку та звітності.

 26. Основи банківської справи.

 27. Принципи формування фінансових ресурсів підприємств.

 28. Діяльність фінансових посередників.

 29. Методи фінансового аналізу.

 30. Оцінка фінансових ризиків.
Критерії рівня сформованості знань

1. Понятійний:

 • знання та відтворення понятійно - категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи, способи діяльності.

2. Базовий:

 • знання теорій, законів, закономірностей, об’єктів, предметів, їх властивостей, а також процесів, методів і способів діяльності, що необхідні для прийняття та здійснення ефективних рішень, у тому числі і в екстремальних умовах.

3. Фундаментальний:

 • знання теорій, законів, закономірностей, об’єктів, процесів, методів і способів діяльності, що необхідні для прийняття та здійснення ефективних рішень і формування та впровадження власної моделі професійної діяльності, у тому числі і в екстремальних умовах.


Вимоги до Державної атестації випускників

Атестація магістрів проводиться відповідно до Положення про організацію системи багатоступінчастої підготовки магістрів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна”.

Статус магістра надається випускникам, які одержали гуманітарну, загальноосвітню, фундаментальну і загальноекономічну підготовку з конкретної спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики.

В кінці навчання магістранти виконують самостійну дипломну роботу, що повинна носити аналітичний або дослідницький характер та бути захищена на випускній кафедрі.

Атестація випускників університету здійснюється Державною екзаменаційною комісією зі спеціальності після виконання навчального плану в повному обсязі у формі захисту дипломних робіт.

Державна екзаменаційна комісія перевіряє професійну підготовку випускників, дає оцінку якості вирішення ними професійних та соціально-професійних задач, передбачених кваліфікаційною характеристикою; вирішує питання про закінчення навчання, присвоєння кваліфікації, опрацьовує пропозиції щодо підвищення якості навчання.

Перевірка якості підготовки магістрів здійснюється у вигляді виконання на заключному етапі навчання (перед написанням дипломної роботи) комплексного кваліфікаційного завдання, яке передбачається у вигляді письмового звіту з професійної підготовки. Метою цього завдання є виявлення рівня підготовленості з економічних дисциплін та оцінка вміння застосовувати професійні знання на практиці.
Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи