Корнійко Уляна Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис канд наук з фіз виховання і спорту: 24. icon

Корнійко Уляна Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис канд наук з фіз виховання і спорту: 24.


НазваКорнійко Уляна Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис канд наук з фіз виховання і спорту: 24.
Дата конвертації26.06.2015
Розмір54.44 Kb.
ТипДокументи
скачати

Корнійко Уляна Володимирівна. Психологічні зміни особистості яхтсмена у процесі спортивної діяльності під впливом психотравмуючих факторів: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Національний ун-т фізичного виховання і спорту України. — К., 2003. — 178 арк.: рис., табл. — Бібліогр.: арк. 152-170.
Анотація до роботи:

Актуальність. Сучасний спорт, на думку провідних спеціалістів з фізичної культури та спорту (Л.Петерсен, П.Ренстрем, 1981; В.Ф. Башкіров, 1981, 1987; Ф.А. Йорданська, 1984; В.М. Платонов, 1997 та ін.), – це одна із сфер людської діяльності, що характеризується підвищеним травматизмом. При цьому слід зазначити, що, за результатами аналізу даних спеціальної літератури, практично всі з проведених на сьогодні досліджень, присвячені питанням спортивного травматизму, вивчають фізичні травми, і переважно в медичному аспекті. Інші аспекти – спортивно-педагогічний, психологічний – розроблені недостатньо (В.М. Платонов, 1997). Питання результатів впливу психотравмуючих ситуацій (ПТРС) на особистість спортсмена є ще менш дослідженими, оскільки відхилення в психічній сфері спортсменів здебільшого розглядаються як наслідок фізичної травми (Р.С. Уейнберг, Д. Гоулд, 1997). Лише декілька авторів (А.П. Козін, 1985; Л.Д. Гіссен, 1990; Н.Б. Стамбулова, 1999) привертають увагу до вивчення залежності психічного стану спортсмена, стану його психічного здоров’я від напруженості тренувальної та змагальної діяльності, а також впливу тих окремих складних ситуацій, які є найтиповішими у спорті. Таким чином, аналіз даних спеціальної літератури дає можливість зробити висновок, що вплив ПТРС на особистість спортсмена є питанням, на сьогодні вивченим недостатньо.

Безумовно, на атлетів, що спеціалізуються у будь-якому виді спорту, діють виключно високі як фізичні, так і психічні навантаження. Однак вітрильний спорт має ряд особливостей, які визначають підвищене навантаження саме на психічну сферу спортсмена. Специфіка умов діяльності яхтсмена зумовлює не тільки значний вплив на психічну сферу, пов’язаний з саме спортивною діяльністю, а й з тим, що вітрильний спорт – це морська справа, що сама по собі, без накладання змагальних особливостей, є достатньо “психоємною” (Ю.Т.sВаренников, 1985; Г.Б. Горська, 1990). Важко прогнозовані умови вітрилення: змінні за силою та напрямком вітер, хвилі, течії (змагання для дорослих проводяться без обмежень за бальністю хвиль і вітру); повсякчасна загроза перекидання або аварії на яхті; необхідність прийняття визначальних рішень в умовах браку часу та інформації; ризик травм і відповідальність за здоров’я (життя) інших членів екіпажу та інші чинники зумовлюють існування великої кількості потенційно психотравмуючих ситуацій. Тому дослідження характеру змін особистості яхтсмена та його психологічних особливостей, що дозволяють йому ефективно діяти у складних психотравмуючих умовах, є вкрай необхідними і допоможуть виявити напрямки оптимізації процесу тренування в цілому і, як його складової – загальної та спеціальної психологічної підготовки спортсменів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає тематиці Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 1998 – 2000 рр.: “Психологічні механізми поведінки суб’єктів спортивної діяльності”, шифр 2.3.5, №0199U000943 державної реєстрації; та Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005 рр.: “Психологічні резерви особистості в процесі професійної підготовки спеціаліста в галузі фізичного виховання і спорту”, шифр 1.3.9, № 0101U004946 державної реєстрації.

Мета роботи – розкрити психологічні особливості змін якостей, що складають структуру особистості яхтсмена, які відбуваються під впливом виявлених психотравмуючих факторів у ситуаціях, що мають місце в процесі спортивної діяльності та визначити напрямки науково-методичних заходів для покращення психологічної підготовки спортсменів з урахуванням характеру виявлених змін.

  1. Для реалізації мети нами були поставлені такі завдання:

  2. Систематизувати фактори, які зумовлюють психотравмуючий характер ситуацій, наявних в процесі тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, впливаючи на їх особистість.

  3. Виділити підгрупи спортсменів, які відрізняються силою впливу ПТРС на їх особистості та характером змін, обумовлених цим впливом.

  4. Дослідити психологічні особливості змін якостей в структурі особистості яхтсменів під впливом психотравмуючих факторів.

  5. Встановити якості, що обумовлюють рівень чутливості спортсменів до впливу психотравмуючих факторів на заключних етапах багаторічної підготовки.

  6. Обґрунтувати практичні рекомендації з оптимізації процесу психологічної підготовки яхтсменів з урахуванням особливостей характеру змін їхніх особистостей.

Об’єкт дослідження – особистість спортсмена, яка зазнає впливу психотравмуючих факторів.

Предмет дослідження – характер змін якостей в структурі особистості яхтсмена під впливом психотравмуючих факторів.

Для вирішення поставлених завдань використовувався цілісний комплекс взаємопов’язаних методів: теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури та досвіду передової практики; педагогічні спостереження у процесі тренувальної та змагальної діяльності яхтсменів; констатуючий педагогічний експеримент (із застосуванням ряду психологічних методів); статистичні методи обробки емпіричних даних (метод середніх величин, кореляційний та кластерний аналізи).

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

  • вперше було систематизовано психотравмуючі фактори спортивної діяльності, вплив яких призводить до змін якостей у структурі особистості спортсмена;

  • доповнено й уточнено відомості щодо характеристик та якостей яхтсменів (вік, типологічні властивості нервової системи, інтелект, суб’єктивна послідовність середовища), які зумовлюють рівень чутливості до впливу психотравмуючих факторів та характеру детермінації ними оцінки сили психотравмуючого впливу;

  • вперше виявлено особливості реагування на вплив психотравмуючих факторів (вираженість відповідних реакцій уникання і нав’язувння), що, у поєднанні з даними про якості, які зумовлюють рівень чутливості до психотравмуючого впливу, дають можливість прогнозувати характер непатологічних змін якостей в структурі особистості спортсмена;

  • вперше обґрунтовано специфіку змісту психологічного супроводу тренувальної і змагальної діяльності висококваліфікованих яхтсменів із застосуванням знань про їх психологічні особливості, які зумовлені впливом ПТРС;

Практична цінність одержаних результатів полягає: у виявленні якостей, що зумовлюють рівень чутливості до впливу психотравмуючих факторів і можуть бути скориговані; виділенні показників, за якими спортсмена можна віднести до певного типу, що характеризується специфікою змін особистості під впливом психотравмуючих факторів; розробці комплексу практичних рекомендацій з оптимізації процесу підготовки яхтсменів в залежності від їх особистісних якостей, характеру зміни зазначених якостей та їх значущості для ефективної тренувальної й змагальної діяльності, що дозволить оптимізувати процес підготовки спортсменів (включаючи загальну та спеціальну психологічну).

Особистий внесок здобувача складається у визначенні напрямку досліджень, їх безпосередній організації та проведенні, виконанні основного обсягу теоретичної роботи, аналізі, інтерпретації та узагальненні отриманих результатів. Особистий внесок в публікаціях у співавторстві обумовлений організацією досліджень, проведенням статистичного аналізу та (частково) інтерпретацією отриманих результатів.

Апробація роботи: основні результати дисертаційної роботи були представлені та обговорювались на Всеукраїнській науковій конференції “Молода спортивна наука України” (Львів, 2000), на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів фізкультурних навчальних закладів “Фізична культура, спорт та здоров’я” (Харків, 2000), на Міжнародній науковій конференції “Молода спортивна наука України” (Львів, 2001), на міжкафедральних конференціях та засіданнях кафедри психології і педагогіки НУФВСУ (1999 – 2002 рр.).

Публікації. Зміст та результати роботи відображені в 11 публікаціях: статтях (у збірках наукових праць, наукових журналах) та тезах конференцій.


Поделиться:

База даних захищена авторським правом ©unikum.asyan.org 2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи